แสงออน มาลา คำจันทร์

ISBN:

Published: March 26th 2015

Hardcover

192 pages


Description

แสงออน  by  มาลา คำจันทร์

แสงออน by มาลา คำจันทร์
March 26th 2015 | Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 192 pages | ISBN: | 4.71 Mb

แสงออน เขียนขึนจากความวางเปลา ไมมีเคาโครงใดๆวางไวแตตน เขียนไปคิดไป คอยเกาะกุมคุมรูป คอยมองเหนเปนเงารางๆ คลายมองผานหมอกขาวหนาวหนักในวันทีไมมีแดด แตภาพทีเหนกเปนภาพเดิมๆทีคุนเคย ทำอยางไรจะหนีพนเงารางๆของเรืองเกาทีเคยเขียนแลว ในทีสุดกตัดสินใจวาไมหนีMoreแสงออน เขียนขึ้นจากความว่างเปล่า ไม่มีเค้าโครงใดๆวางไว้แต่ต้น เขียนไปคิดไป ค่อยเกาะกุมคุมรูป ค่อยมองเห็นเป็นเงารางๆ คล้ายมองผ่านหมอกขาวหนาวหนักในวันที่ไม่มีแดด แต่ภาพที่เห็นก็เป็นภาพเดิมๆที่คุ้นเคย ทำอย่างไรจะหนีพ้นเงารางๆของเรื่องเก่าที่เคยเขียนแล้ว ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าไม่หนี ตัวตนเรา ความคิดเราเป็นมาอย่างนี้ ยากที่จะบิดรูป ยากที่เปลี่ยนความคิดจิตใจไปเขียนเป็นอย่างอื่น แสงออน เลยกำเนิดขึ้นในรูปร่างเก่าๆที่เราคุ้นเคย หากเป็นสาว แสงออนก็คือสาวพื้นบ้านล้านนา เหมือนแสงแก้ว แสงคำ แสงข่องและแสงอื่นๆที่เราเคยให้กำเนิดมาแล้วแสงออนคือลูกสาวคนเล็ก คนล่าสุดเขียนไป คิดไป ยังคงมีความสุขสนุกสนานดีอยู่ ไม่เคยทำงานบนความทุกข์ ไม่เคยเขียนไปก็เดือดร้อนทุรนทุรายไป เรื่องใดเขียนเสร็จก็เหมือนลูกที่เกิดแล้ว เรื่องใดเขียนไม่จบก็เหมือนลูกที่แท้งในท้อง อาจคิดถึงมันอยู่ แต่ไม่เคยเอามาเป็นทุกข์ ลูกที่เกิดแล้วก็ไม่เคยเอาไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น ไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่างานของเราเหนือกว่าใครหรือต้อยต่ำกว่าใคร เขียนเสร็จจนพอใจก็เสนอออกไป ปล่อยให้มันเดินไปหาผู้อ่านของมันเอง ใครอ่านก็ถือว่ามีบุญคุณต่อเรา ใครไม่อ่านก็ไม่มีบุญคุณความแค้นอันใดผูกพันต่อกันเรื่อง แสงออน เคยลงในนิตยสารแปลก รายสัปดาห์ มีนิวัฒน์ ธาราพรรค์ (ราช เลอสรวง) เป็นบรรณาธิการ ตั้งแต่ฉบับวันที่ ๑๐-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงฉบับวันที่ ๒-๘ มกราคม ๒๕๕๘ ลงครบจบเรื่องเอามาเกลาอีกครั้งเพื่อพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม ตั้งใจแต่แรกว่าเรื่องนี้จะให้เรืองเดช จันทรคีรี-เพื่อนเก่ายาวนานแต่ในวัยหนุ่ม-เป็นผู้จัดพิมพ์แสงออน อาจสวยในสายตาผู้ให้กำเนิด แต่ในสายตาคนอื่น สวยไม่สวยอย่างไรเชิญดูเอาเอง--คำนำจากผู้เขียน--Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แสงออน":


epomiechowek.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us